Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 7.9 Opgave van gegevens door de werknemer

    1De werknemer verstrekt voor de datum van aanvang van de werkzaamheden, of voor de aanvang van de werkzaamheden indien de dienstbetrekking is overeengekomen op de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, aan de inhoudingsplichtige schriftelijk, gedagtekend en ondertekend: a.zijn naam met voorletters; b.zijn geboortedatum; c.zijn burgerservicenummer; d.zijn adres met postcode; e.zijn woonplaats en, ingeval hij niet in Nederland woont, zijn woonland en regio. Ingeval de werknemer geen werkzaamheden verricht, wordt de in de vorige volzin bedoelde opgave gedaan voordat de werknemer loon van de inhoudingsplichtige geniet. 2De inhoudingsplichtige bewaart de in het eerste lid bedoelde gegevens ten minste vijf jaren

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren