Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Personeel en Fiscus

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Artikel 10a

    1Als perioden die meetellen als dienstjaren dan wel als diensttijd, als bedoeld in de artikelen 18a, 18b, 18c, 38c, 38d en 38f van de wet, worden in aanmerking genomen: a.de periode gedurende welke de dienstbetrekking heeft geduurd, daaronder begrepen perioden van – al dan niet in deeltijd –: 1°.ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg; 2°.sabbatsverlof krachtens een schriftelijk vastgelegde regeling van de inhoudingsplichtige gedurende ten hoogste twaalf maanden; 3°.studieverlof voor cursussen, voor opleidingen of studie voor een beroep, voor het op peil houden van de vakkennis en voor cursussen, opleidingen of studie die door de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren